Managing Committee

Seth Shailender Nath Tandon
Raja Rakesh Pratap Singh
Th. Pashupati Nath Singh
Raja Birendra Singh Parmar
Rai Swareshwar Bali
Kr. Dhyan Pal Singh
Sri V.N.Mishra